Euro 2020 Grup Maçları

Euro 2020 Grup Maçları

Sizin Çanakkale’niz On Hiroşima eder

Sizin Çanakkale’niz On Hiroşima eder

UEFA da Çeyrek Final için son Şanslar

UEFA da Çeyrek Final için son Şanslar

Şampiyonlar ligi Çeyrek Final Kapıları Aralanıyor

Şampiyonlar ligi Çeyrek Final Kapıları Aralanıyor

Yaşam Kalitesi Seviyeniz ( LQ ) Kaç ?

Yaşam Kalitesi Seviyeniz ( LQ ) Kaç ?

Kyk’da Yeniden yapılanma
  • Ana Sayfa » E-kyk
  • 30 Ocak 2015 - 17:02:39
Kyk’da Yeniden yapılanma

Hali hazırdaki uygulamada Gençlik Bakanlığının taşrada,
1- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlüğü
2- Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü,
olmak üzere iki ana teşkilatı bulunmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri kredi ve yurt işlemlerine bakarken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlüğü ise Bakanlığın il ve ilçedeki görevlerini yerine getirmeydi.

Ancak, geçen hafta Meclise sunulan kanun teklifi ile

1- Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri kapatılmakta bunun yerine 81 ilde Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü kurulmaktadır.
2- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlüğü ise Gençlik Müdürlükleri ve Spor Müdürlükleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
3- Yeni bir birim olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri kurulmaktadır

KREDİ YURTLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ NE OLACAK?

Tasarının 23. maddesine göre bölge müdürlüğü personeli il müdürlüklerine devredilecek. Ancak bu devir ve nakil işlemlerine bir komisyon karar verecektir.

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ NE OLACAK?

Gençlik faaliyetleri için “Gençlik Müdürlükleri”, spor faaliyetleri için ise “Spor Müdürlükleri” oluşturulmaktadır. Yani Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri ikiye ayrılmaktadır.

DİĞER KONULAR

1- Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri; Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri, Spor Müdürlükleri ve Gençlik Müdürlüklerinin yönetim ve denetim hizmetlerini koordine etmekle yükümlüdür.

2- Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı için 81 Gençlik ve Spor İl Müdürü, 81 Gençlik Müdürü, 81 Şube Müdürü, 202 Genlik Merkezi Müdürü, 81 ayniyat, memur, bilgisayar işletmeni ve VHKİ kadrosu ihdas edilmektedir.

3- Kredi Yurtlar Kurumu taşra teşkilatı için ise 81 Kredi ve Yurtlar Müdürü, 162 Şube Müdürü, 75 Yurt Müdürü, 81 Şef, 162 Memur, 81 VHKİ, 81 Mühendis, 81 Mimar, 81 Teknisyen ve 81 hizmetli kadrosu ihdas edilmektedir.


İŞTE KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN HÜKÜMLER

Eski Madde: Madde 29 – (Değişik madde: 08/08/2011 – 649 S. KHK./16. md.)

(1) Bakanlığın görev alanıyla ilgili olarak il ve ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler Spor Genel Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yürütülür. Bu amaçlaSpor Genel Müdürlüğü bütçesine gerekli ödenek konulur.

Yeni Madde: MADDE 22- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarla ilişkiler

MADDE 29 – (1) Bakanlığın görev, yetki ve faaliyetlerini taşrada gerçekleştirmek üzere; Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile bunlara bağlı olarak Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri, Spor Müdürlükleri ve Gençlik Müdürlükleri kurulmuştur. Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri, Spor Müdürlükleri ve Gençlik Müdürlükleri,Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin koordinasyonu, yönetimi ve denetiminde görevlerini yürütürler.

(2) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri özel bütçeli olup gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

b) Bağlı kuruluşlardan aktarılacak ödenekler,

c) Bağlı kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazların satış ve kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilen gelirler.

ç) Bağış, yardım ve vasiyetler.

d) Görev alanı ile ilgili olarak verilecek kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzer hizmetlerden ve kayıt, izin, ruhsat ve sertifıkasyon belgelendirmelerinden elde edilen gelirler.

e) Bütçe gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

f) Diğer gelirler.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3289 sayılı Kanunda il müdürlüklerinin özel bütçesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel bütçesi olarak kabul edilir ve harcama yetkilisi görevi Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından yerine getirilir. İl bütçesinden ilçe müdürlükleri ile gençlik merkezi vyurt müdürlüklerine harcama yetkilisi tarafından ödenek tahsis edilir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yıllık program ve faaliyetler dikkate alınarak hazırlanan bütçe Ekim ayı başında Bakanlığa sunulur ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır. 3289 sayılı Kanunun il bütçesine ilişkin hükümlerinin bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

(4) Bakanlık; merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen gençlik ve spor ile kredi ve yurt hizmetlerini, belirleyeceği plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

(5) Bakanlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri; yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesisleri yapmaya, yaptırmaya, işletmeye, kiralamaya, tahsise ve gayri ayni hak tesisi iş ve işlemlerini yapmaya yetkili olup bu amaçla Bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe, taşınmaz, personel ve diğer imkan ve kabiliyetlerini kullanır.”

MADDE 23 – 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevzuatta “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri ile Müdürleri”ne yapılan atıflar; gençlik faaliyetleri için “Gençlik Müdürlükleri ve Müdürlerine, spor faaliyetleri için ise “Spor Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri ile Müdürlerine yapılmış sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevzuatta “Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri ve Müdürüne yapılan atıflar “Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri ve Müdürine” yapılmış sayılır.

(3) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 24 – 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanun ile kaldırılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ilepersoneli hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kredi ve Yurtlar Müdürlüklerine devredilmiş sayılır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin devri sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlar kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına dahil olan Gençlik Merkezi Müdürlükleri vGençlik Kampları ile gençlik ve eğitim tesislerine ait taşınır, araç, gereç, doküman ve mevcut kadroları ile birlikte personeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne hiç bir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş ve taşınmazlar tahsis edilmiş sayılır. Spor Genel Müdürlüğünden 2015 yılı için Gençlik Merkezlerine ayrılan ödenekler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından kullanılır.

(3) 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanunla kurulan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile Kredi ve Yurtlar Müdürlükleri ve Spor Müdürlüklerinin 2015 yılı harcamaları Bakanlık ve Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçelerinden karşılanır.

(4) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak tesis edilecek iş ve işlemlerle ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar, Bakanlık taşra teşkilatının gelirleri, harcamaları, taşınır ve taşınmaz edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma, elden çıkarma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi dahil taşınır ve taşınmaz işlemleri ile işleyişe ilişkin diğer hususlarda; Bakanlık bağlı kuruluşlarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam olunur. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

MADDE 25- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne“Yurt Müdürü,” ibaresinden önce gelmek üzere “Kredi ve Yurtlar Müdürü, Spor Müdürü ve Gençlik Müdürü” ibaresi eklenmiştir.

Memurlar.Net - Özel

  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz